top of page

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej vstupenek na akce SEMwell přes internetový eshop:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek


1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro koupi vstupenek na akce, které jsou vypsané k zakoupení na webové stránce www.semwell.org provozované společností SEMwell a Motion Digital s.r.o., IČO: 08010803, DIČ: CZ08010803 se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, vedená jako právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová složka: C 311485. (dále též jen jako „Prodávající“).


2) Nákup vstupenek probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávající a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávající. Ujednání v kupní smlouvě, která jsou odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.semwell.org souvisí.


3) VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě předtím, než vstupenku zakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním vstupenky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Dokončit nákup“ nám totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy my jako Prodávající především zaslat vám objednanou vstupenku a přístup na akci a vy jako Kupující za akci zaplatit dohodnutou cenu).
 
II. Důležité pojmy (definice)


1) Prodávající:

Prodávající je firma SEMwell a Motion Digital s.r.o., IČO: 08010803, DIČ: CZ08010803 se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, vedená jako právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová složka: C 311485. Adresa pro doručování elektronické pošty: info@semwell.org.


2) Kupující:
Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.semwell.org uzavře s Prodávajícím kupní smlouvu, a tím koupí vstupenku. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba) anebo spotřebitel.


3) Spotřebitel:
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, má se za to, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.


4) Spotřebitelská smlouva:
Je kupní smlouva, ve které jako kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel chráněn více než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.


5) Smlouva uzavřená distančním způsobem:
Je kupní smlouva uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se prodávající a kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.semwell.org  vyplněním potřebných údajů kupujícím) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.


6) Rozhodné právní předpisy:
Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávající. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.


III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
1) Kupující objednává vstupenku přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.


2) Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis akce, na kterou je vstupenka určena. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.


3) Pro objednání vstupenky přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČO, DIČ, a zvolíte způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávající považovány za správné.


4) Odeslání objednávkového formuláře se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou vstupenku, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy (dále jen „Objednávka“). Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP.


5) Kupující obdrží od Prodávající potvrzení o obdržení Objednávky na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři. Kupní smlouva vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávající zasláno Kupujícímu na e-mailovou adresu Kupujícího, přílohou potvrzení jsou aktuální VOP. Do okamžiku, než je Kupujícímu doručeno potvrzení Objednávky, je možné e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) Objednávku zrušit. V pochybnostech je Prodávající oprávněna kontaktovat Kupujícího za účelem ověření pravosti Objednávky a nepodaří-li se pravost Objednávky ověřit, má se za to, že Objednávka vůbec nebyla podána.


6) Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v elektronické podobě a je tvořena Objednávkou a přijetím Prodávající spolu s těmito VOP. Kupní smlouva je archivována v elektronické podobě a není přístupná.
 
IV. CENA VSTUPENKY A PLATBA 
1) Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena vstupenky. Ceny vstupenek nejsou pro Prodávající závazné, pokud obsahují zjevné chyby. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena, to však neplatí v případě zjevných chyb, jak je uvedeno v předchozí větě. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vstupenka je po zaplacení Prodávajícím doručena Kupujícímu elektronicky (emailem). Vzhledem k elektronickému doručení vstupenky nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat objednávku“) je již konečnou cenou. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávající uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


2) Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u vstupenky v okamžiku odeslání Objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, není Prodávající povinen za takovou zjevně chybnou cenu vstupenku dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí Objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním Objednávky a jejím potvrzením ze strany Prodávající, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání Objednávky, nebude-li ujednáno jinak.


3) Není-li mezi Kupujícím a Prodávající výslovně ujednáno jinak, je Prodávající povinen zaslat vstupenku a zpřístupnit účast na akci až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. 


4) Kupní cena se hradí v korunách českých. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány The Pay.
 
V. DODACÍ PODMÍNKY 
1) Vstupenka bude zaslána elektronicky emailem po uhrazení kupní ceny na Kupujícím sdělenou e-mailovou adresu. Nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.


2) Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude vstupenka zaslána nejpozději do 24 hodin po provedení platby, pokud s tímto způsobem dodání spotřebitel výslovně souhlasil při odeslání Objednávky. 


3) Po obdržení elektronické vstupenky emailem je Kupující povinen si bez zbytečného odkladu zkontrolovat údaje o akci na vstupence (název akce, datum, čas) a v případě chyb je povinen tyto chyby reklamovat v souladu s čl. VII těchto VOP.  


VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
1) Kupující-spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve čtrnáctidenní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Toto však neplatí v případě, že vstupenka byla zaslána spotřebiteli s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy. V případě, kdy spotřebitel tento souhlas Prodávající udělí, nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě od uzavření kupní smlouvy.


2) Kupující může od kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VII. VOP).


3) Prodávající je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Kupujícího z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.


VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
1) Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Prodávající vzhledem k povaze vstupenky nepřebírá záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 až 2117 NOZ.


2) Prodávající odpovídá, že je vstupenka při zaslání Kupujícímu platná. V případě nutnosti změny akce ze strany Prodávajícího (zrušení či přesunutí termínu), Prodávající informuje Kupujícího s dostatečným předstihem a nabídne Kupujícímu náhradu některým z těchto způsobů:
a) Vrácení peněz ve výši celkové zaplacené ceny za vstupenku na konkrétní zrušenou akci
b) Možnost zúčastnit se akce v přesunutém/náhradním termínu
Kupující po nabídce náhrady neprodleně potvrdí nabídnutou formu náhrady (viz tento odstavec) Prodávajícímu. Prodávající po potvrzení Kupujícím náhradu neprodleně zajistí (vrátí peníze nebo nabídne jiný termín akce) - a to nejpozději do 60 dnů po potvrzení formy náhrady.


3) Prodávající si vyhrazuje právu na změnu programu akce, na kterou je vstupenka prodána Kupujícímu.


4) Pokud nejsou Prodávajícím stanovena jiná pravidla storna/vrácení vstupenky, která jsou uvedena písemně u popisu akce na webu www.semwell.org nebo v přihlášce na akci, Kupující rozumí, že po zaplacení a obdržení elektronické vstupenky na akci, je tato vstupenka nevratná (mimo důvod uvedený v odstavci 2) tohoto článku VII.). Vstupenku na akci nelze vrátit a vyžadovat vrácení peněz či jinou náhradu, ani v případě, že se Kupující z jakýchkoliv důvodů nebude moci akce zúčastnit. Není-li Prodávajícím uvedeno jinak, vstupenka je však přenosná, Kupující tedy může zakoupenou vstupenku předat jiné osobě, která se akce může zúčastnit jménem Kupujícího.


5) Kupující je povinen práva z vadného plnění uplatnit bezodkladně po zjištění vady u Prodávající. Reklamaci je možné uplatnit e-mailem na elektronickou adresu info@semwell.org nebo písemně na adresu Prodávající uvedenou v čl. II VOP. K reklamaci je nutné doložit fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace v souladu s čl. VIII odst. 4 těchto VOP. Reklamace bude ze strany Prodávající vyřešena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně Prodávající a Kupující nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Prodávající poskytne písemné potvrzení.


6) V případě prodlení Prodávající se zasláním elektronické vstupenky prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam nenaleznete potvrzující e-mail s odkazem na vstupenku, uplatněte reklamaci dle odstavce 3) tohoto článku.
 
VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 
1) Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti Prodávající nějakou stížnost, kontaktujte Prodávajícího na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@semwell.org. Dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.


2) Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


3) Prodávající není vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.


IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1) Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
2) Vezměte prosím na vědomí, že Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text VOP účinný v okamžiku odeslání Objednávky.
3) Tyto VOP jsou účinné od 1. 2. 2024

bottom of page