top of page

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SEMWELL A MOTION DIGITAL s.r.o. 

Platné od 1.5. 2019


 

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ NÁM POSKYTUJÍ SVÁ OSOBNÍ DATA

 

 1. O správci dat: SEMwell a Motion Digital s.r.o.

 2. Náš závazek k ochraně osobních údajů

 3. Jaká data shromažďujeme a zpracováváme

 4. Jak data používáme

 5. Používání Cookies a dalších digitálních technologií

 6. Přístup k vašim osobním informacím a vaše práva

 7. O nezletilých (dětech)

 8. Sdílení osobních informací mimo Evropskou unii

 9. Zabezpečení a uchovávání dat
 

 1. O správci dat: SEMwell a Motion Digital s.r.o. 

Firma SEMwell a Motion Digital s.r.o. je start-up se sídlem v České Republice a se zaměřením na výzkum a vzdělávání v oblasti sociálně-emočního učení, podpory wellbeingu, rozvoje mindfulness, diverzity a inkluze a na inovace ve vzdělávání.  Naše aktivity zahrnují výzkum, tvorbu metodik a poskytování seminářů a kurzů jednotlivcům, školám/školkám, organizacím pro mládež a firmám. 

 

2. Náš závazek k ochraně osobních údajů

SEMwell a Motion Digital s.r.o. dodržuje všechny platné zákony o ochraně soukromí v každé zemi Evropské unie (EU), včetně obecného nařízení EU o ochraně údajů („GDPR“). Přísně dodržujeme nařízení (EU) 2016/679 a směrnici 95/46 / EC o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním „osobních údajů“ a o volném pohybu těchto údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) nařizují způsob, jakým shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje. 

 

„Osobní údaje“ definuje GDPR jako jakékoliv informace týkající se identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 

„Citlivé osobní údaje“ se týkají osobních údajů odhalujících rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrická data za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů týkajících se zdraví nebo údajů týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby (dále jen „zvláštní kategorie údajů“ v obecném nařízení EU o ochraně údajů).

 

Zapojením se do jakékoliv projektu SEMwell a Motion Digital s.r.o., výzkumu nebo do jiné profesionální spolupráce s námi vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas, že souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí a že jste byli řádně seznámeni a informováni o zpracování vašich osobních údajů.


3.  Jaká data shromažďujeme a zpracováváme

V rámci našich projektů, workshopů, výzkumů a dalších akcí, které jsou součástí  běžné činnosti SEMwell a Motion Digital s.r.o., zpracováváme informace, které s námi sdílíte. To může zahrnovat:

 

 • Přímé identifikační údaje,jako je vaše celé jméno, adresa bydliště nebo osobní e-mailová adresa, které by samy nebo v kombinaci s jinými snadno dostupnými údaji mohly identifikovat vás nebo jiného člena vaší domácnosti

 • Demografické údaje jako věk, pohlaví, rodinný stav, zaměstnání 

 • Vaše chování a preference, které nám pomáhají lépe porozumět jednání a životním volbám. „Data o chování“ se vztahují na to, kdy, proč a jak se v určité momenty chováte nebo jakým způsobem se chováte, a „Data preferencí“ se vztahují na konkrétní volby

 • Veškerý obsah nebo materiál, který se rozhodnete s námi sdílet, včetně, bez omezení, fotografií, videí a obrázků

 • Určité informace o profilu uložené na vašem účtu platformy sociálních sítí, pokud souhlasíte s účastí na komunikaci nebo projektu prostřednictvím služby třetí strany, jako je Facebook, Instagram nebo Twitter

 • Dobrovolně poskytnuté nebo zveřejněné citlivé informace.„Citlivými osobními údaji“ se rozumí osobní identifikační údaje, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje týkající se zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby

 • Váš hlas / fyzický vzhled v případech audio / video nahrávky vaší účasti na focus group diskusi, v osobním rozhovoru či jiné akci podobného charakteru.


4. Jak data používáme

Údaje, které shromažďujeme, používáme za účelem plnění našich smluvních povinností týkajících se provedení konkrétního projektu, semináře, výzkumné studie nebo jiné zakázky. Ujišťujeme vás, že dodržujeme tyto zásady:

 • Používáme nástroje a metody, abychom se ujistili, že neexistuje žádná přiměřená možnost identifikovat vás ze zpráv, aplikací a dalších výstupů, které vytváříme. Například kombinujeme odpovědi, které od vás shromažďujeme, s odpověďmi mnoha dalších, abychom vytvořili agregované výsledky, z nichž vás nelze jednoznačně identifikovat

 • Můžeme použít údaje o vás pro účely zajištění kvality a pro účely výzkumu a vývoje, jako je analýza dat, audity a vývoj nových produktů a služeb

 • Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali způsoby, které nám pro tento účel poskytnete. Když vás kontaktujeme - telefonicky (včetně mobilních telefonů), e-mailem, SMS nebo poštou v závislosti na tom, jaké údaje nám poskytnete - obvykle to děláme, abychom odpověděli na vaše dotazy, ověřili nebo objasnili vaši odpověď nebo vám zaslali informace týkající se vaší účasti

 • Můžeme de-identifikovat (anonymizovat) údaje o vás a použít je pro historický, akademický nebo longitudinální výzkum. V takových případech zajišťujeme, že neexistuje žádná přiměřená možnost, abychom vás znovu identifikovali z použitých údajů

 

5. Používání Cookies a dalších digitálních technologií

Při vašem používání našich webových stránek, aplikací a digitálních služeb automaticky přijímáme a ukládáme určité typy informací:

 • Webové formuláře, například když zadáte informace do registračního formuláře nebo když do vyhledávacího pole zadáte dotaz.

 • Na některých mých webových stránkách mohou být použity technologie, jako jsou cookies a webové majáky. Tyto technologie využíváme k efektivnější exekuci projektů, k vylepšení vaší zkušenosti jako účastníka, k usnadnění navigace, k efektivnějšímu zobrazování informací, pro účely zabezpečení i pro správu webu. Mějte prosím na paměti, že můžete upravit nastavení v prohlížeči vašeho počítače tak, aby odmítal soubory cookie, nebo můžete vymazat jednotlivé nebo všechny soubory cookie v počítači podle pokynů v souboru nápovědy k prohlížeči.

 • Protokolování webu, které nám umožňuje shromažďovat standardní informace, které váš prohlížeč odesílá na každý web, který navštěvujete - například vaši IP adresu, typ a jazyk prohlížeče a web, ze kterého jste přišli - stejně jako navštívené stránky a odkazy, na které kliknete při používání mých webů a digitálních služeb.

 

6. Přístup k vašim osobním informacím a vaše práva

Účast v našich projektech/výzkumech je vždy dobrovolná a vy můžete kdykoli odstoupit. Pokud od projektu odstoupíte, můžeme pokračovat ve zpracování údajů, které jsme shromáždili během doby, kdy jste byli účastníkem. Pokud budete chtít, kontaktujte nás na adrese info@semwell.org a můžete uplatnit některá z vašich práv na ochranu soukromí uvedených zde:

 • Právo na získání informací o vašich osobních údajích bez zbytečného odkladu, včetně účelu zpracování, jaké druhy osobních údajů jsou zpracovávány a kdo jsou příjemci těchto údajů

 • Právo požádat o přístup k vašim osobním údajům (včetně potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány)

 • Právo požadovat opravu / úpravu údajů, výmaz nebo omezení zpracování, pokud zjistíte nebo se domníváte, že shromážděné údaje jsou nepřesné

 • Právo požádat o vymazání určitých údajů o vás

 • Právo navrhnout další omezení týkající se zpracování údajů o vás, a

 • Právo na přenositelnost dat („vzetí zpět“) pro data, která jste poskytli

Pokud se domníváte, že SEMwell a Motion Digital s.r.o. nedodrželo zákony o ochraně osobních údajů nebo podmínky tohoto prohlášení, máte právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

 

7. O nezletilých (dětech)

U našich projektů a výzkumných studií nikdy vědomě neshromažďujeme údaje přímo od nezletilých dětí (do 18 let). Pokud se konkrétní projekt týká dětí, mohou se účastnit pouze po získání výslovného souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Jakmile rodiče nebo zákonní zástupci povolí shromažďování údajů o nich, všechna ustanovení tohoto oznámení se vztahují na údaje o dětech jakéhokoliv věku (do věku 18 let).

 

8. Sdílení osobních informací mimo Evropskou unii

Za účelem podnikání může společnost SEMwell a Motion Digital s.r.o. předávat osobní údaje dodavatelům nebo partnerům třetích stran, kteří působí v jiných zemích mimo EU. Některé z těchto zemí mají odlišný režim ochrany údajů, který může poskytovat nižší úroveň ochrany, než je tomu v České republice nebo EU. Aby byla zajištěna podobná úroveň ochrany údajů v zemích mimo EU, uzavřely partneři a poskytovatelé služeb SEMwell a Motion Digital s.r.o. smluvní dohody, které obsahují standardní smluvní klauzule schválené Evropskou komisí pro takové přenosy údajů.

 

9. Zabezpečení a uchovávání dat

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro účely popsané v tomto oznámení a v souladu s platnými zákony. Pokud již nejste aktivním respondentem, budeme i nadále používat údaje o vašich demografických charakteristikách, jakož i údaje o chování a preferencích pro historický a statistický výzkum, ale tyto údaje uchováváme odděleně od údajů, které by mohly být použity k vaší identifikaci, a dbáme na to přísně omezit přístup k vašim identifikačním údajům. Veškeré údaje budou trvale de-identifikovány, pokud již vaše identifikace nebude potřeba pro účely auditu, prevence podvodů, právní nebo související účely. 

Toto prohlášení nahrazuje jakékoli jiné prohlášení, ať už písemné nebo ústní, které se vás týká ohledně našich postupů týkajících se shromažďování a používání osobních údajů společností SEMwell a Motion Digital s.r.o..o.

bottom of page